Rīgas Tehniskā universitāte

Struktūrvienības Ķīpsalas ielā 6, A/B, Rīgā
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
LV     
 |  Aktualitātes  |  Zinātne  |  Publikācijas  |  Saites  |  Pašnovērtējumi  |  Likumi  |  Kontaktinformācija  |  Galerija  |  E-pasts  | 
Meklēt šajā lapā:

Google
Ģeomātikas katedra
Ieskats ģeodēziskās izglītības vēsturē

Ar ģeodēziskās izglītības attīstību Latvijā saistītie notikumi un fakti īsumā ir šādi:

1862. g. - 2. (14.) oktobrī darbu sāk Rīgas Politehnikums (tagad Rīgas Tehniskā universitāte - RTU). Tajā līdz 1888.g. darbojās Mērniecības nodaļa1;

1920. g. - pēc Zemkopības ministrijas norādījuma pie Latvijas universitātes (LU) Inženierzinātņu fakultātes atver Kultūrtehnikas nodaļu ar specializāciju kultūrtehnikā un ģeodēzijā. Laikā no 1920. - 1940. g. sagatavoti 4 ģeodēzijas inženieri (V.Freijs, V.Kurmis, K.Menzins, L.Ozols)2;

1924. g. - pie LU Inženierzinātņu fakultātes izveido Ģeodēzijas institūtu. Laikā līdz 1940. gadam tajā pētījumus veic A.Buholcs (vad.), J.Balodis, J.Biķis, V.Jungs, V.Freijs, E.Laimiņš, A.Berkolds, V.Kurmis. Aizstāvētas 4 doktora disertācijas (A.Buholcs, J.Balodis, J.Biķis, V.Jungs)3;

1939. g. - augustā Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijā (tagad Latvijas Lauksaimniecības universitāte) izveido Mērniecības katedru4.

1947. g. - Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā (LLA) atver Zemes ierīcības fakultāti. Tās sastāvā iekļauj Ģeodēzijas katedru (Jelgavas LA Mērniecības katedru).

Ģeodēziju šajā katedrā dažādos laikos māca J.Biķis, V.Freijs, L.Ozols, F.Gončarovs, G.Aberbergs, M.Granovskis, J.Vilnis, I.Plecis, Ē.Indriksons, R.Krūpens, O.Jakubovskis, M.Kronbergs, G.Antsons, G.Puriņš, U.Zuments, B.Helfriča, A.Ieviņš. No šejienes nāk ģeodēzijas mācībspēki Ē.Indriksons, R.Krūpens, O.Jakubovskis, J.Klētnieks, J.Lazdāns, Z.Vanags, J.Bikše, M.Kronbergs, U.Zuments u.c. Disertācijas aizstāv V.Freijs, O.Jakubovskis, R.Krūpens, U.Zuments;

1951. g. - februārī LU Inženierzinātņu fakultāti apvieno ar Arhitektūras fakultāti. Mācības vairākās specialitātēs, to skaitā arī ģeodēzijā, tiek pārtrauktas. Laikā no 1945. g. līdz 1951. gadam sagatavoti 11 ģeodēzijas inženieri (J.Aveniņš, J.Mišķis, E.Zēvels, V.Adolfs, A.Bolobovs, L.Ulmane, E.Arājs, F.Briedis, V.Feldmanis, M.Granovskis, N.Jakimovs)5;

1955. g. - septembrī - LU likvidē Ģeodēzijas katedru;

1958. g. - no LU atdala tehniskās fakultātes un atjauno Rīgas Politehniskā institūta (RPI) darbību. Ģeodēziju tajā pārstāv Būvražošanas katedra (K.Menzins, S.Kurojedovs, J.Klētnieks);

1967. g. - ar RPI Celtniecības fakultātes dekāna J.Sproģa atbalstu izveido Ģeodēzijas katedru (K.Menzins (vad.), S.Kurojedovs, J.Klētnieks, M.Granovskis);

1970. g. - RPI Ģeodēzijas katedra paplašinās (M.Granovskis (vad.), S.Kurojedovs, J.Klētnieks, Z.Vanags, J.Bikše, A.Šleija);

1975. g. - RPI Ģeodēzijas katedru pievieno Ceļu, tiltu un aerodromu būvniecības katedrai. Jaunā Ceļu, tiltu un ģeodēzijas katedra kopā ar citām būvniecības profila katedrām pārceļas uz jauno fakultātes ēku Ķīpsalā, Āzenes ielā 16. Katedru no 1975.-1980.g. vada I.Kālis, 1980.-1990.g. V.Kravinskis. Ģeodēziju māca M.Granovskis, S.Kurojedovs, J.Klētnieks, Z.Vanags, J.Lazdāns, J.Bikše, A.Paeglītis;

1989. g. - ar Ceļu, tiltu un ģeodēzijas katedras vad. V.Kravinska atbalstu tiek organizēta apmācība specialitātē "Lietišķā ģeodēzija" (1301). 1.septembrī ar cerībām iegūt ģeodēzijas inženiera diplomus mācības uzsāk 23 studenti;

1991. g. - 7. janvārī RTU Padome nolemj ar 1. februāri izveidot Ģeodēzijas katedru un nozīmēt to kā profilējošo studentu specializēšanā ģeodēzijā (protokols nr. 361). Katedru vada doc. J.Klētnieks;

1993. g. - jūnijā RTU Būvniecības fakultātē pirmie 14 studenti saņem ģeodēzijas inženiera diplomus;

1995.g. - Ģeodēzijas katedru vada doc.Jānis Bikše;

1998.g. - 29. jūnijā RTU Senāts nolemj ar 1.septembri izveidot profesoru grupas.

Ģeodēzijas katedra tiek pārdēvēta par Ģeodēzijas un kartogrāfijas profesora grupu. Profesora grupas vadītājs ir asoc.prof. Jānis Balodis.

2003.g. - 24. februarī RTU Senāts nolemj ģeodēzijas un kartografijas profesora grupu parveidot par ģeomatikas katedru.

Katedras vadītajs asoc. prof. Jānis Štrauhmanis.


1 Klētnieks J. Astronomija un ģeodēzija Rīgas Politehniskā institūta 125 gados. // Astronomiskais kalendārs 1987, 146.-168. lpp.

2 Klētnieks J. Latvijas ģeodēzija laikā no 1918. - 1940. gadam. // Astronomiskais kalendārs 1990, 163.-. lpp.

3 Klētnieks J. Latvijas Universitātes Ģeodēzijas institūts. // Zvaigžņotā debess, 1989. g. rudens, 36.-44. lpp.

4 Jakubovskis O., Zuments U. Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Ģeodēzijas katedrai - 50. // Astronomiskais kalendārs 1991, 187. - 194. lpp.

5 Pētera Stučkas Latvijas Valsts Universitāte - 40 gados (1919-1959). // R.:LVI, 1959. - 456 lpp.

Rīgas Tehniskā universitāte, 2016
Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048, Latvija
Atbildīgais par mājas lapu - Voldemārs Putnaērglis
Mājas lapu izstrādā un uztur RTU BIF BISC
Lapa atjaunota: 20.11.2008. 03:34:53
Papildinājumus lūdzam sūtīt: aleksandrs.minins@rtu.lv

Lapas ģenerēšanas laiks: 0.0474 sekundes.